Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
SUŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü : Tuncer UZUN

Telefon:(346) 311 43 55
:(346) 311 46 18
:(346) 311 37 66
Faks:(346) 311 40 91
Sivas Defterdarlığı © 2017