Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
Muhakemat Müdür V. : Lütfi ACAR

Müşavir Hazine Avukatı : Hacer BERKAN
Müşavir Hazine Avukatı : Murat ULUSOY
Müşavir Hazine Avukatı : Hacı Atilla ÖNDER
Hazine Avukatı : İbrahim Zahid ÖZDEMİR
Hazine Avukatı : İlkan BULUT

Muhakemat Müdürlüğü Servis : (346) 221 22 07
Sivas Defterdarlığı © 2017