Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
KURUMLAR DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Saymanlık Müdür V. : Suna ŞANLI

Tel:(346) 223 63 88 - 223 96 74

Sivas Defterdarlığı © 2017