Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
KANGAL MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü V. : İkram BAYRAK

Telefon:(346) 457 10 53
:(346) 457 11 71
:(346) 457 11 95
Faks:(346) 457 25 40
Sivas Defterdarlığı © 2017