Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
İMRANLI MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü : Osman ŞAHİN

Telefon:(346) 861 22 92
:(346) 862 22 91
:(346) 861 21 19
Faks:(346) 861 20 13
Sivas Defterdarlığı © 2017