Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
HAFİK MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü V. : Ergün KARADAVUT

Telefon:(346) 841 21 21
:(346) 841 20 33
:(346) 841 21 20
Faks:(346) 841 20 30
Sivas Defterdarlığı © 2017