Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
GÜRÜN MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü V. : Ömer Ümit ÜNSAL

Telefon:(346) 715 10 30
Faks:(346) 715 34 62
Sivas Defterdarlığı © 2017