Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
DİVRİĞİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü V. : Atilla GÜVENÇ

Telefon:(346) 418 18 46
:(346) 418 17 12
:(346) 418 15 04
Faks:(346) 418 10 33
Sivas Defterdarlığı © 2017