Ve başdefterdar cümle malımın nazırı olub, umûr-ı alem ana müfevvazdır. Anın izni olmadan bir akçe ne dahil ne haric-i hazine ola. Ve anın kadri Rumeli beğlerbeği ile beraberdir. Ve cümle mal defterdarları malımın vekilleridir. Kabzu bastı anlarda müfevvazdır. Ve cümle küttabın azl ü nasbı anlara müfevvazdır.

KANUNNAME-I ALİ OSMAN
(Fatih Kanunnamesi)
AKINCILAR MALMÜDÜRLÜĞÜ
Malmüdürü : Mustafa GÜRBÜZ

Telefon:(346) 361 54 38
:(346) 361 53 80
:(346) 361 51 12
Faks:(346) 361 55 08
Sivas Defterdarlığı © 2017